Kulttuuri ja sen monimuotoisuus

Tervetuloa sivustollemme lukemaan kulttuurista, erityisesti Suomesta ja suomalaisen kulttuurin asemasta tänä päivänä. Kerromme tällä sivulla laajemmin siitä, mitä kulttuuri on, ja miten se näyttäytyy ihmisten elämässä. Haluamme tämän sivuston avulla tuoda suomalaista kulttuuria näkyvämmäksi ja kerromme mm. suomalaisesta musiikista ja juhlaperinteistä omilla sivuillaan. Tuomme esiin myös sitä, miten kulttuuri näyttäytyy toisaalta aineellisina saavutuksina, mutta myös edistysaskelina arvojen ja sivistyksen kehityksessä.

Tänä päivänä Suomi tunnetaan hyvästä koulutuksestaan ja vahvasta sukupuolten välisestä tasa-arvosta. Nämä ovat saavutuksia, joista voimme olla ylpeitä. Suomalaisessa kulttuuriviennissä tuomme näiden ansioiden lisäksi esille myös osaavia taiteilijoitamme, pelialaamme sekä mutkatonta tapaamme nauttia juhlista arjen lomassa. Tällä sivulla käymme seuraavaksi läpi kulttuuriin liittyviä peruskäsitteitä ja sitä, miten jokainen voi oppia tuntemaan omaa ja toisia kulttuureita paremmin.

Kulttuurin määritelmiä

Kulttuuria käsitteenä voi lähestyä monesta suunnasta. Suomessa on totuttu ymmärtämään sivistys osana kulttuuria. Tämä ajatusmalli juontaa juurensa Saksaan, missä saksan kielessä kulttuuri-sanan käyttö on läheisessä yhteydessä sivistys-sanan kanssa. Ilmiönä kulttuurin ajatellaankin edustavan sitä, mitä ihmiskunta ja jokin ryhmä on saavuttanut niin henkisesti kuin aineellisestikin. Kulttuuri on myös osa ihmisen identiteettiä – sitä, miten ihminen jäsentää ja arvottaa ympäristöään ja muita ihmisiä.

Aineelliset asiat, kuten rakennukset, ruoka ja ihmisten pukeutuminen on kulttuurissa helpointa havaita. Pinnan alla piilevät asiat, kuten arvot ja ajatusmallit ovat taas vaikeampia hahmottaa. Nämä henkiset ominaisuudet ovat kuitenkin tärkeä osa ihmistä. Eräs tunnetuin tapa arvioida kulttuurin henkisiä ominaisuuksia on Hofsteden kansallisten kulttuurien ulottuvuudet. Siinä huomioidaan sellaiset ominaisuudet kuten valtaetäisyys, individualismi vs. kollektivismi, maskuliinisuus vs. feminiinisyys, epävarmuuden välttäminen sekä lyhyen vs. pitkäntähtäimen orientaatio.

Miten kulttuuri näkyy ihmisten elämässä?

Kulttuuri näkyy kaikkien ihmisten elämässä ja tavanomaisia oman kulttuurin ilmenemismuotoja ovat ruokailuajat ja se, riisuuko kotona kengät pois jaloistaan. Myös tietynlainen arkkitehtuuri tai musiikki tapaavat olla yleisiä jonkin tietyn kulttuurin sisällä. Kulttuuriksi voidaan tunnistaa myös erilaiset syvällä istuvat monimuotoiset arvot, asenteet ja toimintatavat, jotka kokonaisuudessaan kuvastavat muun muassa sitä, kuinka suuri valtaetäisyys kulttuurin sisällä sallitaan tai kuinka maskuliinisena tai feminiinisenä kulttuuria voidaan pitää.

On tavallista, että eläessään vain oman kulttuurinsa piirissä ihminen ei herkästi hahmota omaa kulttuuriaan. Ihmisillä on tapana myös suosia omaa kulttuuriaan, mitä kutsutaan nimellä etnosentrisyys. Käsitteenä se eroaa muukalaispelosta, mutta usein nämä kaksi termiä ymmärretään rinnakkaisina ilmiöinä. Hyvä kulttuuriosaaminen auttaa ymmärtämään omaa kulttuuria, sekä kertomaan siitä muille ihmisille. Oman kulttuurin vahva ymmärrys auttaa myös luomaan eheän identiteetin.

Miten kulttuuria voi oppia?

Kulttuurin oppiminen on elämää rikastuttava kokemus, joskin se voi vaatia jonkin verran aikaa ja rahaa. Tällä sivustolla tarjoamme ilmaiseksi tietoa suomalaisesta kulttuurista sekä suurimmista juhlista suomalaisessa kulttuurissa. Maamme kulttuuri on vuosisatojen aikana kerännyt vaikutteita ulkomailta, eritoten Ruotsista ja Venäjältä. Kulttuurien kohtaaminen onkin ollut arkipäiväistä Suomessa jo vuosisatoja. Siten voit sivustollamme lukea myös muualta Suomeen rantautuneista juhlapäivistä sekä kulttuurien sekoittumisesta.

Kulttuuria oppii parhaiten siitä lukemisen lisäksi käymällä kulttuuritapahtumissa ja oppimalla eri kulttuurikohteiden taustasta ja historiasta. Myös matkustaminen toisiin maihin auttaa oppimisessa, sillä tällöin pääsee näkemään, miten asiat voivat olla toisin. Lisäksi ystävien kanssa voi keskustella siitä, miten eri tapoja ja tapahtumia voi tarkastella toisista näkökulmista. Pääset myös tällä sivustolla lukemaan mm. suomalaisesta taiteesta maailmalla sekä peleistä osana kulttuuria.

Mitä kulttuurierot ovat?

Kulttuureista puhuttaessa mainitaan usein kulttuurierot. Aineelliset erot ovat helppoja havaita, mahdolliset kulttuurien yhteentörmäykset syntyvät kuitenkin henkisten erojen osalta. Suomessa joillekin maahanmuuttajille iso kulttuuriero heidän kotimaahansa verrattuna on naisten vahva osallistuminen työelämään ja sukupuolten välinen tasa-arvo sekä suomalaisen kulttuurin individualistisuus ja matalat hierarkiat työpaikoilla. Lisäksi moneen muuhun eurooppalaiseen maahan verrattuna suomalainen kulttuuri on nuorta, minkä johdosta Suomen kulttuuria verrataan usein amerikkalaiseen kulttuuriin.

Millaisena suomalainen kulttuuri näyttäytyy ulkomailla?

Suomalainen kulttuuri on tällä hetkellä ansaitsemassaan nosteessa. Kulttuurivientiin on siten panostettu viime vuosina, mistä voit lukea lisää täällä. Suomalainen koulutus ja tasa-arvo herättävät monissa maissa ihailua ja kunnioitusta. Lisäksi suomalaisten osaamista mm. IT- ja pelialalla arvostetaan maailmalla, esimerkiksi Supercell-peliyhtiön yrityskauppa oli vuonna 2013 yksi Suomen historian suurimpia. Paikkana Suomi tunnetaan maailmalla rauhallisena ja kehittyneenä maana, jossa on kaunis luonto ja sitä arvostavat ihmiset.

Millaisia vaikutteita suomalaisessa kulttuurissa on tällä hetkellä?

Monet kulttuurit kehittyvät keräämällä vaikutteita toisista kulttuureista. Myös yhteiskunnan tapahtumat vaikuttavat siihen, millaiseksi kulttuuri muodostuu tulevaisuudessa. Havaitsemme, että suomalaisten kansainvälistyminen koulutuksen ja työn perässä muuttamisen myötä sekä demografiset muutokset kuten väestön ikääntyminen ja Suomeen kohdistuva maahanmuutto muuttavat kulttuuriamme hiljalleen. Suomalaisilla on toisaalta nyt historian paras tilaisuus hakea oppia ja kokemusta ulkomailta ja samaan aikaan kotimaassamme on runsaasti tilausta olemassa olevien toimintatapojen muutokselle.

Miltä näyttää suomalaisen kulttuurin tulevaisuus?

Suomalainen kulttuuri on viimeisten viidenkymmenen vuoden aikana kehittynyt upeasti laadukkaan koulutuksen ja hyvin toimivan julkisen hallintomme ansiosta. Näistä Suomi myös on tällä hetkellä tunnettu ja korkealle arvostettu kansainvälisissä mittauksissa. Moni maa on kiinnostunut kuulemaan lisää suomalaisesta osaamisesta ja toimintatavoista, ja uskommekin, että kulttuurisen pääoman jakaminen auttaa toisaalta varmistamaan laadukkaan kulttuuritarjonnan jatkuvuuden Suomessa. Lue täällä lisää myös siitä, millaista kulttuurivientiä Suomi harjoittaa tulevaisuudessa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *